תנאי הרשמה לקורס

                                                                                                                                             תאריך           /    / 

טופס הרשמה לקורס הפסיכומטרי של מור קורן

תלמיד יקר,

ברכותינו על רצונך להירשם לקורס הפסיכומטרי של מור קורן. בטרם הצטרפותך לחוג תלמידינו, אנא קרא את תקנון הקורס בעיון ובאופן מלא.

פרטי התלמיד

הריני מאשר כי התלמיד/ה          ______   _ _     ת.ז__________ פלאפון __________ טלפון בבית  __________ כתובת_______________ נרשם לקורס פסיכומטרי בביה"ס של מור קורן למועד פברואר, אפריל, יולי, אוקטובר או דצמבר  __20 בתאריך  __/__/__                    
קורס בוקר או ערב בלבד, בימים ___________ סניף נתניה / תל אביב.

התלמיד הגיע דרך חבר (טלפון) __________-_____ אחר __________

משך הקורס 11 שבועות. חלקו הראשון של הקורס כולל 2 מפגשים בשבוע, ואילו חלק המרתון, המתחיל כחודש לפני הבחינה כולל 3 מפגשים בשבוע. בנוסף החל מהשבוע השני מתקיים תגבור בכל יום שישי עד למרתון. משך כל מפגש הוא 5 שעות הדרכה (שעת הדרכה 45 דקות).

תנאים כללים

מור קורן רשאי להוסיף או לשנות את ימי הקורס, שעות הקורס, שיעורי תגבור ומפגשי לימוד עליהם תבוא הודעה נוספת במהלך הקורס ומועדם ייקבע ע"י מור קורן.

במקרה של היעדרות תלמיד משיעור מכל סיבה שהיא, אין מור קורן או המדריך מטעמו אחראי להשלים את החומר הנלמד באותו מפגש, גם אם התלמיד הודיע על כך מראש.

התלמיד יהיה זכאי לקורס חוזר, המחיר של קורס חוזר יהיה בשיעור של  50% ממחיר מלא של קורס. המחיר של מרתון (חודש אחרון) יהיה בשיעור של  25% ממחיר מלא של קורס באותה עת.

מור קורן אינו אחראי בשום צורה לתזכר את התלמיד על פתיחת הקורס. כל הפרטים הובהרו ברישום.

ביטול והחזרים

א.      הודעת ביטול השתתפות לקורס תיעשה במסירה אישית או בפקס במשרדים של מור קורן לכתובת המופיעה מטה, על התלמיד המודיע על ביטול לוודא מול מור קורן בלבד את קבלת הפקס טלפונית יש לרשום שם מלא, מספר ת.ז, מספר פלאפון מועד הקורס ומועד פתיחת הקורס בכתב ברור ולהסדיר את דמי הביטול. לא ניתן לבטל קורס על ידי שליחת sms או בטלפון או באימייל.

ב.       תלמיד אשר ביטל את השתתפותו ממועד ההרשמה ועד 31 ימים לפני מועד פתיחת הקורס  יוחזר לו כספו למעט עלות הספרים סך של 750 שקלים.

ג.        תלמיד אשר ביטל השתתפותו החל מ- 30 ימים לפני מועד פתיחת הקורס ועד ליום לפני פתיחת הקורס (לא כולל את יום פתיחת הקורס),יחויב ב- 10% מהמחיר המלא של הקורס בנוסף לדמי רישום שאינם ניתנים להחזר בכל מצב.

ד.       תלמיד אשר ביטל השתתפותו מיום פתיחת הקורס ועד לתום התקיימות שליש מכמות שעות הלימוד (לרבות תגבור) בקורס, יוחזר לו כספו למעט 40% ובמקרה שהתלמיד נהנה מהנחה קבוצתית כלשהי - 50%, ממחיר הקורס הכולל כלומר עלות חלק מהקורס הינה  4960 ₪ (חצי מחיר מהמחיר המלא של הקורס). כלומר במקרה של הפסקת לימודים יוחזר לתלמיד ההפרש בין הסכום ששילם ל-4960 ₪.  

ה.      אין אפשרות לבטל השתתפות אחרי התקיימות שליש מכמות שעות הלימוד בקורס ו/או לקבל החזר כלשהו ו/או לדחות את ההשתתפות בקורס למועד מאוחר יותר, גם אם לא ישתתף התלמיד בפועל בשיעורים. אחרי התקיימותם של שליש מכמות שעות הלימוד בקורס, לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או זיכוי כלשהו.

ו.        בכל מקרה של החזר כספי כלשהו לא יהיה תלמיד זכאי לתוספת הצמדה או ריבית בגין החזר כלשהו שיוחזר לו על-ידי מור קורן.

ז.        דחייה של קורס החל מ- 30 ימים לפני פתיחת הקורס יחויב ב- 10% מהמחיר המלא של הקורס. דחייה של שני קורסים יחויב ב-20% מהמחיר המלא של הקורס וכולי. החל מ- 14 ימים לפני פתיחת הקורס ועד ליום לפני הקורס יחויב ב- 10% מהמחיר המלא של הקורס ובנוסף מחצית מדמי הרישום.

ח.      דחייה או הקפאה של קורס ולאחר מכן ביטול קורס יחויב בדמי טיפול בגובה של 10% מהמחיר המלא של הקורס. יש להסדיר את כל תשלומי ביטול הקורס עד 30 ימים מיום ביטול הקורס.

ט.      דחייה או הקפאה של קורס לתקופה של יותר מ-5 מועדים מיום הרישום תחויב במחיר החדש של הקורס כמו כן דחייה או הקפאה או ביטול לאחר 7 מועדים מיום הרישום תחויב בדמי ביטול מלאים של- 10% מהמחיר המלא של הקורס ורישום מחדש. יש להסדיר את כל תשלומי דחייה או הקפאה של הקורס עד 18 חודשים מיום הרישום או 30 ימים מיום הביטול המוקדם מבניהם. על אף האמור מור קורן בלבד רשאי להעריך את תקופת ההקפאה או דחיית הקורס לפי שיקול דעתו בלבד.

י.        אי הסדרת כל התשלום עבור הקורס או ביטול הקורס יחויב לפי הסעיף הבא.

יא.   יש להסדיר את כל תשלומי הקורס או ביטול הקורס עד 30 ימים מיום פתיחת הקורס או 30 ימים מיום ביטול הקורס המוקדם מבניהם. אי הסדרת כל התשלום תבטל כל הנחה שהתקבלה וגובה עלות הקורס או ביטול הקורס יהיה המחיר המלא של הקורס בתוספת 250$ דמי פתיחת תיק, בתוספת אגרות, בתוספת דמי טיפול בגובה 100 שקלים לכל חודש, בתוספת 100$ לכל מכתב, בתוספת  כל הוצאה משפטית, הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.

יב.    סעיף בתוקף רישום עם אופציה בלבד -  ניתן להחזיר את הספרים עד 28 יום, מיום סיום האופציה. לאחר מכן אין אפשרות להחזיר את הספרים ועלות הספרים (הסרת חלודה ומילון) הינה 750 שקלים.

יג.     דמי הרשמה בגובה 750 ₪ אינם ניתנים להחזר בכל מצב.

תשלומים

עלות הקורס הינה  9,920  

לרישום מראש של מעל 3 חודשים 3500 שקלים הנחה. כלומר מחיר הקורס 6,420 ₪.

לרישום מראש של מעל חצי שנה, לחיילים / תלמידי תיכון / בנות שירות 4000 ₪ הנחה. כלומר 5,920 ₪

התשלום כולל בתוכו את כל שעות הלימוד וכל ספרי הלימוד הנדרשים לקורס.

לתשלום באשראי פרטי הכרטיס: מספר _______ - ________ - _______ - _______                        ת.ז _______________   תוקף _______    שלוש ספרות בגב הכרטיס _____ 

 תשלום בכרטיס אשראי הינו תוספת של 2.5%

·         הנני מצהיר כי ידוע לי שבאחריותי המלאה להירשם לבחינה הפסיכומטרית ולשלם בעבור הבחינה ישירות ל-"מרכז הארצי לבחינות והערכה".

·         הנני מאשר כי ידוע לי שמור קורן עשוי לצלם באקראי את התלמידים במהלך הקורס לשם פרסום, הנני מסכים מראש לפרסום התמונות.

·         הח"מ, מצהיר כי קראתי את הסכם ההרשמה וכי אני מבין את תוכנו ומסכים לאמור בו: בחתימתי אני נותן את הסכמתי למשלוח פרסומים עדכונים והודעות באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרתי.

 

שם מלא ___________ תאריך _________ חתימת התלמיד ____________

לחצו כאן להורדת טופס הרשמה לקורס פסיכומטרי

לפרטים נוספים על קורס פסיכומטרי לחצו